مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Quantitative Separation of Graphene Oxide Sheets by Froth FlotationM. Abdolkarimi Mahabadi,- M. ManteghianANFC 2015۲۰۱۵
۲اثر دما بر مقدار و سرعت انحلال گاز متان در آب،ابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۳اصلاح مدل رسوب پارافین در نفت خام با استفاده از روش انگشت سرد( Cold Finger).میثم عبدالکریمی مه آبادی. مهرداد منطقیان . ابوالفضل محمدیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۴افزایش مقدار و سرعت انحلال متان در آب در حضور نانولوله کربنی چندجدارهابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، میثم عبدالکریمی مه آبادیهمایش دانشجویی نانو۱۳۸۷
۵اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در آب در ﺣﻀﻮر ﺑﺘﺎﺳﯿﮑﻠﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، مسعود متولیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۶امکان سنجی و بکارگیری فناوری ازن جهت تصفیه پساب ماشین کاغذسازی و استفاده مجدد در فرایند.میثم عبدالکریمی مه آبادی. احمد بیات . ابوالفضل محمدیدومین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی۱۳۹۸
۷زﻣﺎن اﻟﻘﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻣﺲمیثم عبدالکریمی مه آبادی، مهرداد منطقیان، حسن پهلوانزاده، ابوالفضل محمدیهمایش دانشجویی نانو۱۳۸۷
۸زمان القای کریستالیزاسون واکنشی نانو ذرات مس و محاسبه کشش سطحی آنها،میثم عبدالکریمی مه آبادی، مهرداد منطقیان، حسن پهلوانزاده، ابوالفضل محمدیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
۹ﻣﺪل ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ آب و ﻣﺘﺎن در رآﮐﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺪراتابوالفضل محمدی، مهرداد منطقیان، مسعود متولیان، محسن میردامادی، میثم عبدالکریمی مه آبادیدوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران۱۳۸۷
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.