محمد جواد عبداللهی فرد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵برق - الکترونیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۷برق - الکترونیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۱برق - الکترونیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر