کتاب ها

حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره، نویسنده: همایون سلطانزاده، اصغر خسروی، ویراستار: حسن آریانپور، نشر شهید حسین فهمیده، 1385.