زمینه های مورد علاقه

توپولوژی جبری- دستگاههای دینامیکی- نظریه عملگرها