صحه گذاری معادلات بایوت اصلاح شده با نتایج آزمایشگاهی به منظور مدلسازی مواد متخلخل نانوکامپوزیتی

نویسندگانابوالفضل حسنی بافرانی-عبدالرضا اوحدی همدانی
همایشISAV-2017
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله