مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

نویسندگانعبدالرضا اوحدی همدانی، ابوالفضل حسنی بافرانی
نشریهنشریه علمی صوت و ارتعاش
شماره صفحات۱۱۰-۱۳۲
شماره سریال۱۰
شماره مجلد۱۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۲۱-۱۰-۱۲
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله