حمیدرضا دهقانپور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)فیزیکصنعتی امیرکبیر

سوابق اجرایی

مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه       ۹۱-۸۹

عضو هیات اجرایی چذب دانشگاه ۹۴-۹۰

عضو کمیته بررسی صلاحیت عمومی جذب دانشگاه ۹۴-۹۰

مدیر گروه پژوهشی فوتونیک ۹۶

مسوول کمیته داوران مسابقات کشوری فیزیکدان جوان (با حضور تیم های مهمان خارجی) ۱۳۸۹

پژوهشگر ممتاز دانشگاه ۹۳

عضو کمیته تعیین پژوهشگران برتر استان مرکزی در سال های ۹۰ و ۹۱ 

فوتونیک 

اپتیک غیر خطی

اپتیک پیشرفته

اسپکتروسکوپی

لیزر پیشرفته

 

 

الکترودینامیک

مکانیک کوانتومی پیشرفته

مکانیک آماری پیشرفته

الکترومغناطیس

ریاضی فیزیک