مجید اقبالی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۲ریاضی محضدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۸۵ریاضی محض-جبر جابجاییدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۹۰ریاضی محض-جبر جابجاییدانشگاه ام. ال. یو. هاله-ویتنبرگ-آلمان

سوابق اجرایی

سرپرست امور بین الملل دانشگاه