کارهای پژوهشی-زمینه های اندیشه و پژوهش

کارهای پژوهشی:

1. محاسبه آخرین مدول کوهومولوژی موضعی--دانشگاه ام. ال. یو. هاله-ویتنبرگ.

2. حاصلضرب تنسوری مدول های کوهومولوژی موضعی-- پژوهشگاه دانشهای بنیادی.

3. خمهای اشتراکی کامل با دید مجموعه ای--پژوهشگاه دانشهای بنیادی.

4. برابری ژرفای فروبنیوس و درجه صوری یک ایده ال--پژوهشگاه دانشهای بنیادی.

 

زمینه های اندیشه و پژوهش:

1. جبرجابجایی.

2. هندسه جبری.

3. روشهای همولوژیک در جبر.

4. رمزنگاری.