نسک

1- هندسه جبری (1). ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور. 1397. (به همراه دکتر خدیجه احمدی آملی ) 


لینک دانلود فایل