امیر قلعه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱فیزیکعلوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد۱۳۸۳فیزیک نطریتبریز
دکتری۱۳۸۹فیزیک ذرات- کیهان شناسیتهران

سوابق پژوهشی

فیلم نشان دهنده گردش چند ستاره حول سیاهچاله مرکز کهکشان راه شیری است.

فیلم یک دوره ۱۴ ساله را نشان می دهد.منبع Ramesh Narayan

عضو انجمن فیزیک ایران