علی قنبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی مکانیک-طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۸۹مهندسی مکانیک-طراحی جامداتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
فوق دكتری۱۳۹۳مهندسی رباتیکDaegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology