محمدحسین قطبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمهندسی عمرانبرادفورد
کارشناسی ارشدعمرانبرادفورد
کارشناسی۱۳۵۶مهندسی سازهصنعتی شریف