حدیثه سادات حسنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۶مهندسی نقشه برداریخواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۸۹مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتریتهران
دکتری۹۶مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتریتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداریعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت