حسین حیدری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۹۱مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مکانیکمدیر گروه مهندسی مکانیکرسمی آزمایشیتمام وقت۹