علی حسین میرزائی بنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۱مهندسی صنایع-صنایعتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی صنایعمدیریت تحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)