مهدی جعفری پناه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹مهندسی برق مخابراتعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۳مهندسی برق الکترونیکصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۴مهندسی برق الکترونیکUniversity of Southampton

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده برق دانشگاه تفرشعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه الکترونیک 1376 الی 1380

مدیر گروه الکترونیک 1387 الی 1390

معاون آموزشی دانشگاه  مهر 1392 الی فروردین 1396

طراحی مدارهای مجتمع خطی

تئوری و تکنولوژی ساخت افزاره های نیمرسانا

الکترونیک 1

زبان تخصصی برق

مدار 1 

تجزیه و تحلیل سیستم ها

مخابرات 1

مدارهای مخابراتی

سیستم تلویزیون

 

عضو کمیسیون دائم هیات امنای دانشگاه اراک 93 الی 97

عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه های استان مرکزی