کمال پایکن

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹ریاضی محضدانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱ریاضی محض - جبردانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی‌تکنیک تهران)
دکترای تخصصی۱۳۹۴ریاضی- جبر ناجابجاییدانشگاه تربیت مدرس- تهران
فوق دكتری۱۳۹۹ریاضی- جبر ناجابجاییدانشگاه ترببت مدرس ( صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)