مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Performance assessment of multi-GNSS real-time PPP over IranAbdi N, Ardalan AA, Karimi R, Rezvani MHAdvances in Space Research2017
۲Rapid local ionosphere modeling based on Precise Point Positioning over Iran: A case study under 2014 solar maximumAbdi N, Ardalan AA, Karimi RAdvances in Space Research2019
۳A time series analysis of permanent GNSS stations in the northwest network of IranGhasemi Khalkhali SA, Ardalan AA, Karimi RAnnals of Geophysics2021
۴Effect of topographic bias on geoid and reference ellipsoid of Venus, Mars, and the MoonArdalan AA, Karimi RCelestial Mechanics and Dynamical Astronomy2014
۵The size, shape and orientation of the asteroid Vesta based on data from the Dawn missionKarimi R, Ardalan AA, Vasheghani Farahani SEarth and Planetary Science Letters2017
۶A New Reference Equipotential Surface, and Reference Ellipsoid for the Planet MarsArdalan AA, Karimi R, Grafarend EWEarth, Moon, and Planets2010
۷Reference surfaces of the planet Mercury from MESSENGERKarimi R, Ardalan AA, Vasheghani Farahani SIcarus2016
۸An alternative method for density variation modeling of the crust based on 3-D gravity inversionArdalan AA, Zamzam D, Karimi RJournal of Applied Geophysics2011
۹An overdetermined geodetic boundary value problem approach to telluroid and quasi-geoid computationsArdalan AA, Karimi R, Bilker-Koivula MJournal of Geodesy2010
۱۰A bias-free geodetic boundary value problem approach to height datum unificationArdalan AA, Karimi R, Poutanen MJournal of Geodesy2010
۱۱The Iranian height datum offset from the GBVP solution and spirit‑leveling/gravimetry dataEbadi A, Ardalan AA, Karimi RJournal of Geodesy2019
۱۲Hydrodynamic Tidal Model of the Persian Gulf Based on Spatially Variable Bed Friction CoefficientSohrabi Athar M, Ardalan AA, Karimi RMarine Geodesy2019
۱۳An Alternative direct method towards Mean Dynamic Topography computationsKarimi R, Ardalan AAOcean Dynamics2010
۱۴On correct application of one-step inversion of gravity dataArdalan AA, Karimi RStudia Geophysica et Geodaetica2013
۱۵Regional improvement of global geopotential models using GPS/Leveling dataMosayebzadeh M, Ardalan AA, Karimi RStudia Geophysica et Geodaetica2019
۱۶ارزیابی کارایی تعیین موقعیت مطلق دقیق به عنوان جایگزینی برای تکنیک های نسبیناصر عبدی، علیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1396
۱۷ارزیابی مولفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایرانروح اله کریمی، علیرضا آزموده اردلان، سیاوش یوسفینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1399
۱۸مثلث بندی هوایی بر اساس تصاویر رقومی، GPS/IMU و پارامترهای بهینه شده سلف کالیبراسیون توسط الگوریتم ژنتیکسعید صادقیان، اصغر میلان، حامد احمدی مسینه، روح اله کریمینشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)1399
۱۹مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص: مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایرانعلیرضا آزموده اردلان، روح اله کریمینشریه دانشکده فنی1383
۲۰بکارگیری یک قید آماری در تولید مقاطع سه بعدی از سطوح بدون بافت به کمک سیستم نور ساختاریافته مبتنی بر دو دوربین و یک لیزر صفحه ایمحسن شیخی، علیرضا صفدری نژاد، روح اله کریمینشریه رایانش نرم و فناوری اطلاعات1400
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.