آرش کریم خانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی برق - مخابراتصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی برق - الکترونیکتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۹مهندسی برق - الکترونیکتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشمدیر گروه پژوهشی فوتونیکرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی الکترونیک از آذرماه ۱۳۹۵ تا تیرماه ۱۳۹۹

مدیر گروه پژوهشی فوتونیک از خردادماه ۱۴۰۱ تا کنون

پژوهشگر برگزیده دانشگاه تفرش در سال ۱۳۹۶

افزاره های نیم رسانا

الکترونیک نوری

بلور فوتونی

فیزیک الکترونیک

فیزیک الکترونیک

مدارهای الکتریکی ۱ و ۲

سیگنالها و سیستمها

اصول سیستم های مخابراتی

افزاره های نیم رسانا

الکترونیک نوری

بلور فوتونی