محمد علی مهرپویا

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی و کاربرد در کامپیوتردانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۴ریاضی کاربردی - آنالیز عددیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۳ریاضی کاربردی - آنالیز عددی و کنترل بهینهدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشسرپرست حوزه پژوهش، فناوری و نوآوریرسمی آزمایشیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

مدیر روابط بین‌الملل دانشگاه (۱۳۹۸-۱۳۹۶)

۱- حساب تغییرات و کنترل بهینه

۲- مباحث ویژه در بهینه‌سازی

۱- محاسبات عددی

۲- مبانی آنالیز عددی

۳- جبرخطی عددی