مقایسه تطبیقی آموزش زبان در دوره ابتدایی تا متوسطه در کشورهای توسعه یافته با ایران با رویکرد رفتار شناختی مهارت شنیدن

نویسندگاننفمه میرزائی
همایشکنفرانس بین المللی ادبیات و زبانشناسی (تهران)
تاریخ برگزاری همایش۲۹ و ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
شماره صفحات۱۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

هدف از این تحقیق تدوین شاخصهای  آموزش مهارت گوش دادن در برنامه درسی زبان و سپس تبیین نقاط قوت و ضعف راهنمای برنامه درسی ایران است. برای نیل به این هدف محتوای برنامه های درسی زبان ملی امریکا، انگلستان، سنگاپور، و نیز راهنمای برنامه درسی زبان انگلیسی برای دوره ابتدایی و متوسطه به شیوه کیفی تحلیل شدند. نتیجه پژوهش نشان داد که در چهارچوب برنامه درسی زبان انگلیسی مهارتهای شنیدن نعریف نشده  است. این امر باعث شده است که هدفهای آموزش آن نیز بصورت کلی و مبهم ارائه شوذ. بنابراین، با توجه به نقاط ضعف موجود برای آموزش گوش دادن شیوه های آموزشی شنیداری کیفی و کارآمد طبق راهنمای برنامه درسی کشورهای مطرح شده جهت اصلاح این برنامه پیشنهاد خواهد گشت.

کلید واژه ها: مقایسه تطبیقی، مهارت شنیدن، رویکرد شناختی، آموزش، زبان انگلیسی