افشین مصلحی تبار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مهندسی عمران-عمراندانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۷۸عمران-سازهدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۵عمران-سازهدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشمدیر دفتر نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاهرسمی آزمایشیتمام وقت۹