اسماعیل نظری کیاشی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)ریاضی محضصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)