ناصر راسخی نژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷فیزیکشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۱فیزیکصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۴فیزیکتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشاستادیاررسمی قطعیتمام وقت۳۴

سوابق اجرایی

مدیریت گروه فیزیک     سالهای  88 لغایت 90 و سالهای 92 لغایت 94

معاونت اداری مالی      سالهای 94 لغایت 96

مسئول راه اندازی کامل و  سرپرست تمام آزمایشگاه های فیزیک    سالهای 85 لغایت 88