سجاد صدر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمهندسی برق قدرتعلم و صنعت

سوابق اجرایی

رئیس مرکز رایانه، انفورماتیک و اطلاع رسانی دانشگاه