محمد صفاری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی صنایع- تولید صنعتیدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی صنایع-صنایعدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۰مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی شریف