حل مساله زمان بندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل احتمالی با استفاده از تئوری امکان و منطق فازی

نویسندگانتوکلی مقدم رضا, رزمی جعفر, جولای فریبرز, صفاری محمد
نشریهنشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۰۷
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله