نقش روحانیت پیشرو در نهضت جنگل و جنبش های ۱۰۰ ساله اخیر کشور

نویسندگاندکتر سید علی شفیع پور حسینی
همایشاولین کنگره ملی بزرگداشت میرزا کوچک خان جنگلی
تاریخ برگزاری همایش۹۱-۱۰-۱۱
محل برگزاری همایشگیلان
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله