زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

آلتراسونیک

کامپوزیت ها

فرآیندهای تولید