رضا ترابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸فیزیکدانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد۱۳۸۱فیزیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتری۱۳۸۸فیزیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر