کاهش پاسخ سکوی ثابت دریایی به کمک میراگر جرمی تنظیم شده

نویسندگانتابش پور م. - رضایی ا. - عرفاتی ن.
همایشاولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۹-۱۰-۰۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله