بررسی میزان مشارکت پی رادیه در طراحی سیستم پی مرکب شمع رادیه

نویسندگانصباغ کرمانی ر. - عرفاتی ن.
همایشزلزله، سازه و روشهای محاسباتی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۰-۰۷-۲۷
محل برگزاری همایشکرمان
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله