حساسیت سنجی پارامترهای هندسی دیواره و مکانیکی خاک روی ماکزیمم نیروی کششی میخ ها در سیستم دیوارهای نگهبان میخکوبی شده پایدار شده مکانیکی

نویسندگانسعید محمدی لامع - ناصر عرفاتی
همایشنهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱-۰۲-۱۹
محل برگزاری همایشاصفهان
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله