بررسی پایداری دیواره گود میخ کوبی شده با نرم افزار Flac و مقایسه آن با نرم افزار Plaxis

نویسندگانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
همایشاولین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳-۰۹-۱۲
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله