ارزیابی رفتار مخزن ده هزار متر مکعبی مازوت در برابر بارهای انفجاری

نویسندگانسعید آزموده - ناصر عرفاتی
همایشهمایش ملی عمران و توسعه پایدار (9th SAStech)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۳-۰۹-۲۷
محل برگزاری همایشمشهد
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله