ارزیابی عملکرد دیوار میخکوبی شده پیش تنیده

نویسندگانبهنام خندان - ناصر عرفاتی - امیر حوتی
همایشاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۰۷-۳۰
محل برگزاری همایشاردبیل
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله