ارائه یک طرح بهینه از سیستمهای نگهدارنده گودبرداریها در خاک رس (سیستم مرکب دیوار برلنی و نیلینگ پیش تنیده)

نویسندگانبشیر عیدی - ناصر عرفاتی - سیدمهدی موسوی - فوزیه روزمهر
همایشاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۰۷-۳۰
محل برگزاری همایشاردبیل
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله