آنالیز احتمالاتی پرده های سپری در مقایسه با روشهای دیگر

نویسندگانسیدمهدی موسوی - ناصر عرفاتی - فوزیه روزمهر - حسین فضلی
همایشاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۰۷-۳۰
محل برگزاری همایشاردبیل
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله