ارزیابی اثر ضریب فشار جانبی خاک K۰ بر ضریب باربرداری β در حفر تونل به روش NATM با مقایسه نتایج تحلیل دو بعدی و سه بعدی

نویسندگانناصر عرفاتی - سیده فاطمه احمدیان - نوید جوشیده
همایشکنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۰۶-۰۰
محل برگزاری همایشتبریز
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله