زهرا بنی عامریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی- تهران- ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۶مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)دانشگاه صنعتی شریف- تهران- ایران
دکتری۱۳۸۹مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی- تهران- ایران

سوابق اجرایی

کسب مجوز استقلال و مدیریت مرکز رشد دانشگاه تفرش 1390-1394

تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه انتقال حرارت در دانشگاه تفرش

تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه نانوسیال در دانشگاه تفرش

پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال 1397

پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال 1396

پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال 1395

پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال 1394

پژوهشگر برتر دانشگاه تفرش سال 1393

جریان های دوفازی

انتقال حرارت پیشرفته

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

سوابق پژوهشی

دبیر علمی همایش مبدلهای حرارتی سال 92-96