برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک سیالات II
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 10-12 و چهارشنبه 10-12
مکان برگزاری 2-601
منابع

مراجع پیشنهادی  به ترتیب اولویت

  • I.H.Shames, Mechanics of fluids, (Fourth Edition and thereafter)
  • Frank M. White, Fluid Mechanics, (Fourth Edition and thereafter)
  • Y. Cengel, J. M. Cimbala, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications
  • دکتر نادر نپهانی، مکانیک سیالات جلد دوم، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
طرح درس

سرفصل درس به ترتیب ارائه مطالب

فصل هشتم -جریان تراکم ناپذیر لزج در لوله ها

فصل نهم -جریان های لزج عمومی

فصل دهم - تئوری لایه مرزی

فصل سیزدهم- جریان پتانسیل

فصل یازدهم- جریانهای تراکم پذیر

فصل دوازدهم- جریان های سطح آزاد

عنوان طراحی مبدلهای حرارتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 8-10 و چهارشنبه 9-10
منابع

مقدمه ای بر مبادله کن های گرما و طراحی گرمایی، ترجمه و گرداوری دکتر سپهر صنایع، انتشارات دانشگاه علم و صنعت (ترجمه کتاب Kakac)

توضیحات

الزامات درس

ارائه یک سمینار

انجام پروژه پایانی طراحی و تخمین عملکرد مبدل با استفاده از نرم افزار ASPEN B-Jac , ASPEN HYSYS

 

عنوان انتقال حرارت پیشرفته (جابجایی)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 11-12 و دوشنبه 15-17
منابع
  • Bijan  A., Convection Heat Transfer, 3rd ed., 2004.
  • Oosthuizen P., Naqylor D., An Introduction to Convection Heat Transfer Analysis,6th ed., 1999
  • Jiji L.M., Heat Convection, 7th ed., 2006