بهزاد به نبیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مهندسی عمران نقشه برداریدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸مهندسی عمران نقشه برداری گرایش ژئودزیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۸مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه تفرش ۱۳۹۱-۱۳۸۸

ژئودزی فیزیک، ژئودزی ماهواره ای، نقشه برداری ژئودتیک

مطالعات میدان گرانش زمین، ژئودزی فضایی و ماهواره ای، تئوری تخمین، آنالیز جابجایی و تغییر شکل پوسته زمین