بهزاد به نبیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)ژئودزی و مهندسی نقشه برداریخواجه نصیرالدین طوسی