برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ژئودزی ماهواره ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان ژئودزی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان ژئودزی فیزیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان ژئودزی ماهواره ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان مبانی ژئودزی
مقطع تحصیلی کارشناسی