علی چراغعلی خانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶مهندسی صنایعدانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۹مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۶مهندسی صنایعدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی