مدل بهینه سازی چندهدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تامین خون سبز برای امدادرسانی در شرایط بحران

نویسندگانعلی چراغعلی خانی، فاطمه سوایی
همایششانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۰-۰۱-۲۲
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله