شبیه سازی عددی و مطالعه پارامتری انتقال گرمای جابجایی در یک چاه گرمایی میکروکانالی با پره های پین شده بیضوی

نویسندگانمحمد حامد حکمت-علی انصاری-مرتضی رحمانپور-صالح سحرخیز
نشریهمجله علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله