برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ترمودینامیک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 13:30-15 و یکشنبه 10:45-12:15
مکان برگزاری کلاس 3-207
منابع

[1] A. Bejan, "Advanced Engineering Thermodynamics" J. Wiley, 1988.

[2] J. Sheng Hsieh, "Principle of Thermodynamics", mc Graw –Hlill, 1975.

[3] G.K. Vanwylen. R.W.Sonntag, "Fundamental of Classical Thermodynamics", J. Wiley, 1989.

[4] R.E. Sonntag. G.G. Vanwylen. "Fundamental of statistical Thermodynamics".

[5] D.E. Winterbone, "Advanced Thermodynamics for Engineering", 2002.

[6] S. Salinger, "Thermodynamics, Kinetic Theory and Statistical Thermodynamics", 1974.

طرح درس

فصل اول: مباحث بنیادی ترمودینامیک                                                                                                                                                                                                                                  

  1. سیستم ترمودینامیک
  2. خاصیت
  3. حالت یک سیستم
  4. تعادل یک سیستم
  5. فرآیند و انواع آن
  6. توابع ترمودینامیکی
  7. انرژی
  8. گرما
  9. آنتالپی
  10. گاز ایده­آل
  11. گرمای ویژه
  12. مواد تراکم­پذیر

فصل دوم: قانون اول ترمودینامیک

  1.  قانون اول ترمودینامیک برای سیستم­های بسته
  2. قانون اول ترمودینامیک برای فرآیندهای جریانی
  3. قانون اول ترمودینامیک برای سیستم­های بسته بر حسب آنتالپی
  4. مثال های از کاربرد قانون اول و سیستم­های بسته
  5. قانون اول ترمودینامیک برای سیستم­های باز
  6. مثال های از کاربرد قانون اول برای سیستم­های باز
  7. محاسبه دو فرآیند بازگشت پذیر گاز ایده­آل
  8. کاربرد قانون اول ترمودینامیک در فرآیندهای جریانی و تجهیزات

فصل سوم: قانون دوم ترمودینامیک

فصل چهارم: خواص حجمی سیالات خالص

فصل پنجم: روابط میان خواص ترمودینامیکی سیالات

فصل ششم: خواص ترمودینامیکی مخلوط های همگن

فصل هفتم: تعادل فازها

فصل هشتم: تعادل واکنش­های شیمیایی

توضیحات

نحوه ارزیابی:

عنوان                 بارم

میان ترم1:          % 30

پایان ترم2:         % 50

تکالیف:              %10

کوئیز3:              %10

امتحان میانترم تا پایان فصل 5 خواهد بود

2 مطالب امتحان پایان­ترم از کل مباحث  تدریس شده خواهد بود .

3کوئیز بعد از امتحان میان­ترم و بدون اطلاعقبلی برگزار خواهد شد.

عنوان مکانیک سیالات ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 9:15-10:45و سه شنبه 9:15-10:45
مکان برگزاری 3-207
منابع
 1. مقدمه ­ای بر مکانیک سیالات، رابرت فاکس، مترجم: بهرام پوستی
 2. مکانیک سیالات، ایروینگ شیمز، مترجم: علیرضا انتظاری
 3. مکانیک سیالات، فرانک وایت، مترجم: کریم موسوی نسب
 4. مکانیک سیالات، دکتر وحید اصفهانیان، انتشارات دانشگاه تهران
 5. مکانیک سیالات، دکتر محمد صادق معیری، انتشارات دانشگاه شیراز
 6. دینامیک گازها، جیمز جان، مترجم: علی اکبر عالم رجبی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
طرح درس

بخش اول: جریان غیرلزج تراکم­ پذیر

             فصل اول: معادله ­های اصلی جریان تراکم ­پذیر

             فصل دوم: انتشار موج در محیط تراکم­ ناپذیر

             فصل سوم: جریان آیزونتروپیک گاز کامل

             فصل چهارم: موج های ضربه ­ای قائم و مباحث مربوط به آن­ها

                                                                                                                       

بخش دوم: جریان لزج تراکم ناپذیر

             فصل پنجم: مقدمه ای بر جریان لزج تراکم ناپذیر (جریان خارجی)

             فصل ششم: مقدمه ­ای بر لایه مرزی

             فصل هفتم: جریان داخلی

توضیحات

نحوه ارزیابی:

عنوان               

بارم

میان ترم1:          

% 30

پایان ترم2:         

% 50

تکالیف:           

  %10

کوئیز3:            

  %10

امتحان میانترم تا پایان فصل 4 خواهد بود

2 مطالب امتحان پایان­ترم از کل مباحث  تدریس شده خواهد بود .

3کوئیز بعد از امتحان میان­ترم و بدون اطلاع  قبلی برگزار خواهد شد.

عنوان انتقال حرارت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30-15 و سه شنبه 13:30 -15
مکان برگزاری 3-207
منابع

1. اینکروپرا

2. هولمن

3. سنجل

طرح درس

فصل اول: مقدمه ­ای بر روش­های مختلف انتقال حرارت                                                                                            

  1. انتقال حرارت هدایتی
  2. انتقال حرارت جابجایی
  3. انتقال حرارت تشعشعی

فصل دوم: مقدمه ­ای برانتقال حرارت هدایتی و حالت خاص انتقال حرارت هدایتی یک بعدی

  1.  انتقال حرارت هدایتی (یک بعدی بدون منبع گرما) در دیواره­های مرکب و تخت
  2. قانون فوریه
  3. بقای انرژی برای حجم کنترل
  4. موازنه انرژی روی سطح
  5. استخراج معادله اساسی حاکم بر انتقال حرارت هدایتی
  6. انتقال حرارت دائم یک بعدی در جهت شعاعی در جداره­ های استوانه­ای
  7. انتقال حرارت دائم یک بعدی در جهت شعاعی در جداره­ های کروی
  8. انتقال حرارت از سطوح گسترده (تئوری پره ­ها)
  9. انتقال حرارت همراه با منبع تولید حرارت

فصل سوم: انتقال حرارت هدایتی دو بعدی بدون منبع حرارتی

  1. حل تحلیلی
  2. حل عددی

فصل چهارم: انتقال حرارت هدایتی غیردائم (گذرا)

  1. روش ظرفیت فشرده
  2. هدایت گذرا در جسم نیمه بینهایت
  3. هدایت گذرا در اجسام با ابعاد محدود (انتقال حرارت چند بعدی)
  4. حل عددی انتقال حرارت غیردائم

فصل پنجم: مقدمه ­ای بر انتقال حرارت جابجایی

  1. ضریب انتقال حرارت موضعی و متوسط
  2. لایه مرزی سرعت و گرمایی
  3. تشابه لایه مرزی
  4. پارامترهای بدون بعد مهم

فصل ششم: انتقال حرارت جابجایی در جریان ­های خارجی

توضیحات

نحوه ارزیابی:

عنوان               

بارم

میان ترم1:          

% 30

پایان ترم2:         

% 50

تکالیف:           

  %10

کوئیز3:            

  %10

امتحان میانترم تا پایان فصل 3 خواهد بود

2 مطالب امتحان پایان­ترم از کل مباحث  تدریس شده خواهد بود .

3کوئیز بعد از امتحان میان­ترم و بدون اطلاع قبلی برگزار خواهد شد.

عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10:45-12:15 و سه شنبه 13:30 تا 15:00
منابع

1. فاکس (منبع اصلی)

2. وایت

3. شمیز

4. استریتر

طرح درس

1. مقدمه

2. استاتیک سیالات

3. روش انتگرالی

4. روش دیفرانسیلی

5. جریان تراکم ناپذیر غیرلزج

6. تحلیل ابعادی

توضیحات

ساعت حضور در دفتر جهت رفع اشکال: یکشنبه 12 تا13 و دوشنبه 15 تا 16

عنوان انتقال حرارت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 9:15-10:45 و سه شنبه 7:45-9:15
منابع

1. اینکروپرا (منبع اصلی)

2. هولمن

3. سنجل

طرح درس

فصل اول: مقدمه ­ای بر روش­های  انتقال حرارت                                                                      

  1. انتقال حرارت هدایتی
  2. انتقال حرارت جابجایی
  3. انتقال حرارت تشعشعی

فصل دوم: مقدمه ­ای برانتقال حرارت هدایتی و حالت خاص انتقال حرارت هدایتی یک بعدی

  1.  انتقال حرارت هدایتی (یک بعدی بدون منبع گرما) در دیواره­ های مرکب و تخت
  2. قانون فوریه
  3. بقای انرژی برای حجم کنترل
  4. موازنه انرژی روی سطح
  5. استخراج معادله اساسی حاکم بر انتقال حرارت هدایتی
  6. انتقال حرارت دائم یک بعدی در جهت شعاعی در جداره­ های استوانه ­ای
  7. انتقال حرارت دائم یک بعدی در جهت شعاعی در جداره­ های کروی
  8. انتقال حرارت از سطوح گسترده (تئوری پره­ ها)
  9. انتقال حرارت همراه با منبع تولید حرارت

فصل سوم: انتقال حرارت هدایتی دو بعدی بدون منبع حرارتی

  1. حل تحلیلی
  2. حل عددی

فصل چهارم: انتقال حرارت هدایتی غیردائم (گذرا)

  1. روش ظرفیت فشرده
  2. هدایت گذرا در جسم نیمه بینهایت
  3. هدایت گذرا در اجسام با ابعاد محدود (انتقال حرارت چند بعدی)
  4. حل عددی انتقال حرارت غیردائم

فصل پنجم: مقدمه­ای بر انتقال حرارت جابجایی

  1. ضریب انتقال حرارت موضعی و متوسط
  2. لایه مرزی سرعت و گرمایی
  3. تشابه لایه مرزی
  4. پارامترهای بدون بعد مهم

فصل ششم: انتقال حرارت جابجایی در جریان­های خارجی

توضیحات

ساعت حضور در دفتر جهت رفع اشکال: یکشنبه 12 تا 13 و دوشنبه 15 تا 16

عنوان مکانیک سیالات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15:00-16:30و دوشنبه 7:45-9:15
منابع

Advanced Fluid Mechanics By Graebel

 Fundamental Mechanics of Fluids By Currie (main ref.)

فایل پیوست اول Fundamental mechanics of fluids [1].Currie.pdf
طرح درس
 • معادلات بقا

 •   سینماتیک جریان شامل:

 • جریان غیرلزج تراکم ناپذیر (سیال ایده آل) شامل:
 • معادلات اویلر
 • معادله برنولی و کاربرد آن
 • ضریب فشار
 • جریان­های پتانسیل صفحه ­ای ساده و ترکیب آنها
 •  به کارگیری تئوری اعداد مختلط (پتانسیل مختلط و سرعت مختلط)
 •  جریان­های یکنواخت
 •  جریان­های گردابه، چشمه و چاه
 •  جریان در یک قطاع
 •  جریان حول یک گوشه تیز
 •  جریان ناشی از یک دابلت (دو قطبی)
 •  جریان حول سیلندر استوانه ­ای بدون سیرکولاسیون
 •  جریان حول سیلندر استوانه­ ای با سیرکولاسیون
 •  قوانین انتگرالی بلازیوس
 •  نیروها و ممان­ ها روی یک سیلندر استوانه ­ای چرخان
 •  قضیه کوتا-جوکفسکی و تولید برآ

 • حل های دقیق
 • جریان تراکم ناپذیر لزج (جریان خارجی) شامل:
 • مفاهیم انواع نیروهای بازدارندگی (درگ) و تحلیل آن­ها
 •  نیروی برآ (لیفت) و تحلیل آن
 • جنبه­ های کیفی جریان لزج
 • مقدمه ­ای بر لایه مرزی
 •  ضخامت، تقریب ها و معادلات لایه مرزی
 •  حل دقیق لایه مرزی روی صفحه تخت(حل بلازیوس)
 •  حل فالکنر-اسکن
 •  حل تقریبی لایه مرزی (انتگرال مومنتم کلی ون-کارمن)
توضیحات

ساعت حضور در دفتر جهت رفع اشکال: یکشنبه 12 تا 13 و دوشنبه 15 تا 16