برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 15-16 و دوشنبه ساعت 10-12
مکان برگزاری کلاس 207-3
منابع

- فاکس

- شیمز

- استریتر

- وایت

طرح درس

- مقدمه

-مفاهیم اساسی

-استاتیک سیالات

-معادلات اساسی به شکل انتگرالی برای حجم کنترل

- مقدمه ای بر تحلیل دیفرانسیلی حرکت سیال

-جریان تراکم ناپذیر غیرلزج

-آنالیز ابعادی و تشابه

 

عنوان دینامیک گازها
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 17-19 و یکشنبه ساعت 17-18
مکان برگزاری کلاس 450-2
منابع

- Shapiro, The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, 1958.

- John, Gas Dynamics, 1984.

-Sucrow, Hoffman, Gas Dynamics, 1976.

-Zucker, Biblarz, Fundamnetal of Gas Dynamics, 2002.

طرح درس

- معادله های اصلی جریان تراکم پذیر

- انتشار موج در محیط تراکم پذیر

-جریان آیزونتروپیک گاز کامل

- موج های ضربه ای عمودی و کاربردها

-موج های ضربه ای مایل و کاربردها

-جریان پرانتل مایر و کاربردها

-معادله های حرکت در جریان چند بعدی

- جریان خطی شده

عنوان ترمودینامیک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 13-15 و دوشنبه ساعت 14-15
مکان برگزاری کلاس 207-3
منابع

- A. Bejan, Advanced Engineering Thermodynamics, J. Wiley, 1988.

- J. Sheng Hsieh, Principle of Thermodynamics, McGraw-Hill, 1975.

- G.J. Vanwylen, R.E. Sonntag, Fundamental of Classical Thermodynamics, J. Wiley, 1989.

- D.E. Winterbone, Advanced Thermodynamics for Engineering, 2002.

طرح درس

- مباحث بنیادی ترمودینامیک

- قانون اول و دوم ترمودینامیک

- خواص حجمی سیالات خالص

- روابط میان خواص ترمودینامیکی

- خواص ترمودینامیکی مخلوط و محلول های همگن حقیقی

- تعادل فازها

- تعادل واکنش های شیمیایی

- ترمودینامیک آماری