برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک سیالات ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10:45-12:15 و سه شنبه 13:30 تا 15:00
منابع

1. فاکس (منبع اصلی)

2. وایت

3. شمیز

4. استریتر

طرح درس

1. مقدمه

2. استاتیک سیالات

3. روش انتگرالی

4. روش دیفرانسیلی

5. جریان تراکم ناپذیر غیرلزج

6. تحلیل ابعادی

توضیحات

ساعت حضور در دفتر جهت رفع اشکال: یکشنبه 12 تا13 و دوشنبه 15 تا 16

عنوان انتقال حرارت ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 9:15-10:45 و سه شنبه 7:45-9:15
منابع

1. اینکروپرا (منبع اصلی)

2. هولمن

3. سنجل

طرح درس

فصل اول: مقدمه ­ای بر روش­های  انتقال حرارت                                                                      

  1. انتقال حرارت هدایتی
  2. انتقال حرارت جابجایی
  3. انتقال حرارت تشعشعی

فصل دوم: مقدمه ­ای برانتقال حرارت هدایتی و حالت خاص انتقال حرارت هدایتی یک بعدی

  1.  انتقال حرارت هدایتی (یک بعدی بدون منبع گرما) در دیواره­ های مرکب و تخت
  2. قانون فوریه
  3. بقای انرژی برای حجم کنترل
  4. موازنه انرژی روی سطح
  5. استخراج معادله اساسی حاکم بر انتقال حرارت هدایتی
  6. انتقال حرارت دائم یک بعدی در جهت شعاعی در جداره­ های استوانه ­ای
  7. انتقال حرارت دائم یک بعدی در جهت شعاعی در جداره­ های کروی
  8. انتقال حرارت از سطوح گسترده (تئوری پره­ ها)
  9. انتقال حرارت همراه با منبع تولید حرارت

فصل سوم: انتقال حرارت هدایتی دو بعدی بدون منبع حرارتی

  1. حل تحلیلی
  2. حل عددی

فصل چهارم: انتقال حرارت هدایتی غیردائم (گذرا)

  1. روش ظرفیت فشرده
  2. هدایت گذرا در جسم نیمه بینهایت
  3. هدایت گذرا در اجسام با ابعاد محدود (انتقال حرارت چند بعدی)
  4. حل عددی انتقال حرارت غیردائم

فصل پنجم: مقدمه­ای بر انتقال حرارت جابجایی

  1. ضریب انتقال حرارت موضعی و متوسط
  2. لایه مرزی سرعت و گرمایی
  3. تشابه لایه مرزی
  4. پارامترهای بدون بعد مهم

فصل ششم: انتقال حرارت جابجایی در جریان­های خارجی

توضیحات

ساعت حضور در دفتر جهت رفع اشکال: یکشنبه 12 تا 13 و دوشنبه 15 تا 16

عنوان مکانیک سیالات پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15:00-16:30و دوشنبه 7:45-9:15
منابع

Advanced Fluid Mechanics By Graebel

 Fundamental Mechanics of Fluids By Currie (main ref.)

فایل پیوست اول Fundamental mechanics of fluids [1].Currie.pdf
طرح درس
 • معادلات بقا

 •   سینماتیک جریان شامل:

 • جریان غیرلزج تراکم ناپذیر (سیال ایده آل) شامل:
 • معادلات اویلر
 • معادله برنولی و کاربرد آن
 • ضریب فشار
 • جریان­های پتانسیل صفحه ­ای ساده و ترکیب آنها
 •  به کارگیری تئوری اعداد مختلط (پتانسیل مختلط و سرعت مختلط)
 •  جریان­های یکنواخت
 •  جریان­های گردابه، چشمه و چاه
 •  جریان در یک قطاع
 •  جریان حول یک گوشه تیز
 •  جریان ناشی از یک دابلت (دو قطبی)
 •  جریان حول سیلندر استوانه ­ای بدون سیرکولاسیون
 •  جریان حول سیلندر استوانه­ ای با سیرکولاسیون
 •  قوانین انتگرالی بلازیوس
 •  نیروها و ممان­ ها روی یک سیلندر استوانه ­ای چرخان
 •  قضیه کوتا-جوکفسکی و تولید برآ

 • حل های دقیق
 • جریان تراکم ناپذیر لزج (جریان خارجی) شامل:
 • مفاهیم انواع نیروهای بازدارندگی (درگ) و تحلیل آن­ها
 •  نیروی برآ (لیفت) و تحلیل آن
 • جنبه­ های کیفی جریان لزج
 • مقدمه ­ای بر لایه مرزی
 •  ضخامت، تقریب ها و معادلات لایه مرزی
 •  حل دقیق لایه مرزی روی صفحه تخت(حل بلازیوس)
 •  حل فالکنر-اسکن
 •  حل تقریبی لایه مرزی (انتگرال مومنتم کلی ون-کارمن)
توضیحات

ساعت حضور در دفتر جهت رفع اشکال: یکشنبه 12 تا 13 و دوشنبه 15 تا 16