مدلسازی ذخیره سرما جهت تامین هوای سیستم سرمایشی یکی از ساختمانهای اداری/منازل مسکونی شرکت ملی گاز ایران به همراه مطالعه فنی و اقتصادی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما