تاثیر موانع ایجاد کننده جریان گردابه ای بر انتقال حرارت و افت فشار در یک کانال مستطیلی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه ازاد بوشهر
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما